dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
กิจกรรม "การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" article

งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

การป้องกันการติดยาเสพติดในโรงเรียน หรือสถานศึกษา

         ภัยอันน่ากลัวของยาเสพติดได้ขยายตัวลุกลามเข้าไป ในรั้วโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกที จนเป็นที่น่าหวั่นเกรงว่า หากไม่ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อาจสายเกินไปสำหรับเยาวชนและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้แบ่งการแนวทางการดำเนินงานออกเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด แก่กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ ในการใช้ยาเสพติดเป็นการดำเนินการในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว โดยมีมาตรการดำเนินงานต่างๆ เช่น

– การให้ความรู้หรือผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไว้ ในวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

–    การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน

–    การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน

–    การฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้รู้จักปฏิเสธยาเสพคิด

–    การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน

2. กลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้ หรือเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดบางชนิด แต่ยังไม่ถึงขั้นเสพติดการดำเนินงานในกลุ่มนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการก่อนที่นักเรียนจะใช้ยาเสพติดที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการหยุดพฤติกรรมดังกล่าวควรให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน ดังนี้

– จัดให้มีมุมบริการปรึกษาแนะแนวหรือให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนที่มีปัญหา

– ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อปรับพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม

– จัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

– ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันแก่ไขปัญหา

3. กลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติดกลุ่มนี้โรงเรียนควรประสานให้ผู้ปกครองส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยควรทำความเข้าใจทั้งกับตัวผู้ ปกครองและตัวเด็กเอง ให้เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ ซึ่งเมื่อรักษาหายแล้วเด็กสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดสำหรับกลุ่มนี้ ทางโรงเรียนควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการปราบปราม ก่อนที่การแพร่ระบาดจะขยายตัวมากขึ้น หากเป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพด้วยและค้าด้วย ควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบำบัดรักษาและดำเนินการไปตามกฎหมาย

ประเภทของยาเสพติด

วิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติด??

วิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติด??

1.  ไม่พูดคุยกับผู้เสพยาในที่ลับตาหรือร่วมวงสนทนากับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
2.  ไม่กระทำตนเป็นผู้รับฝาก นำส่งหรือหยิบยื่นยาเสพติดให้กับผู้อื่น
3.  เลือกคบเพื่อนที่ดี หากิจกรรมที่มีประโยชน์ทำในเวลาว่าง แนะนำเพื่อนให้เลิกยาเสพติด ถ้าหากเพื่อนหลงผิดควรแจ้งให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทราบ 
         4. อย่าคิดว่าตนเองเลิกยาเสพติดได้แล้ว หากจะใช้นิดหน่อยคงไม่ติดอีก
5. ไม่เข้าไปในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด พยายามนึกถึงผลเสียของการใช้ยาเสพติด
6. หมั่นให้กำลังใจตนเองในการกระทำความดีที่ทำมาอย่างสม่ำเสมอ
7. มองโลกในแง่ดี มีความหวังในชีวิต ไม่ท้อถอย
8. เมื่อมีปัญหาก็ควรปรึกษาพ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ไว้วางใจ

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

 
กิจกรรมเทศบาลตำบลโคกพุทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
กิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2562 article
โครงการปิดทองไหว้พระหวงพ่อเพชร ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช article
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล article
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
ประเพณีสงกรานต์ article
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย article
การประชุมสันนิบาต เทศบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
Big Clenning Day
งานประจำปี ปิดทองไหว้พระ
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ article
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"ประจำปี 2561 article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
กิจกกรรม แจกเก้าอี้สุขาพาสุข article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์ article
ขุนอินจูเนียร์เกมส์ article
กิจกรรม"สามโก้เกมส์" article
กิจกรรม จิตอาสาวันท้องถิ่นไทย article
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" article
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ article
การประชาคมแบบมีส่วนร่วม article
กิจกรรมทำบุญเทศบาล ประจำปี 2561 article
กิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" article
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" 5ธันวาคม 2560 article
โครงการ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" article
ประเพณี "ลอยกระทง"
ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย article
ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม article
วางพวงมาลา" วันปิยมหาราช" article
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป article
“พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” article
งานประจำปี " ไหว้พระปิดทองหลวงพ่อเพชร" article
"ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ" article
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา article
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ของชำร่วย article
กิจกรรม"อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ" article
กิจกรรม"นวดแผนไทย" article
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ article
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" article
โครงการ"ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" article
โครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" article
โครงการ"น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงฯ article
โครงการ"พ่นหมอกควัน" article
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" article
โครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" article
กิจกรรม"ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว" article
กิจกรรม "ไหว้ครู 2560" article
กิจกรรม"ธนาคารขยะชุมชน"
มอบรถเข็น
กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" article
การประชุมสันนิบาต article
ทำขนมไทย article
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดโคกพุทรา article
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบ้านกุ่ม article
กิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ article
กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๐ article
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
รายการ บุญ...ไม่จำกัด article
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ article
การมอบรถเข็นคนพิการ article
การออกกำลังกายวันพุธชุดกีฬา article
กิจกรรม 5 ส. article
กิจกรรมปล่อยปลา "รวมพลังแห่งความภักดี" article
ประเพณีวันลอยกระทง article