dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน article

1.การขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมฯ.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2.การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4.การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5.การสรับสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนและศูนย์ ปีการศึกษา 2560.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

6.การสำรวจข้อมูลภาคสนาม แผนที่ภาษี.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

7.กำหนดวันออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

8.แจ้งบุคคลลงบัญชีทหารกองเกินปี 60.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

9.สมัครเข้าเรียน กศน. ปี 2560.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

10.กิจกรรมสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11.ง่วงไม่ขับ.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

12.ดื่มไม่ขับ.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

13.เว้นจากการกินสุกดิบ ต้องอุ่นให้เดือดก่อนกิน กินร่วมกันด้วยช้อนกลาง.mp3

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
เสียงประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลโคกพุทรา

เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม article