dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม article

 

1.การขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมฯ.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.การคัดแยกขยะมูลฝอย.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.การชะลอการปลูกข้าว ครั้งที่ ๒ (นาต่อเนื่อง) ปี 2560.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.การป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ปี 2560.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.การสำรวจข้อมูลภาคสนาม แผนที่ภาษี.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.แจ้งบุคคลลงบัญชีทหารกองเกินปี 60.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.แจ้งรายชื่อบุคคลที่ไปรับราชการทหาร ปี 2560 (แบบสด.35).mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.ง่วงไม่ขับ.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.ดื่มไม่ขับ.mp3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
เสียงประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลโคกพุทรา

เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม article