dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot




เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประชาสัมพัน์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล.mp3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมฯ.mp3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการช่วยเหลือลดภาษีพืชผลที่ประบอุทกภัยประจำปี 2560.mp3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์แจ้งบุคคลลงบัญชีทหารกองเกินปี2560.mp3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อบุคคลที่ไปรับราชการทหาร ปี 2560 (แบบสด.35).mp3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุ คนพิการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ปี 2560.mp3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ไปแสดงตนรับหมายเรียก คนเกิดปีฉลู.mp3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน(แบบ สด ๓๘).mp3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 




เสียงประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลโคกพุทรา

เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน article
เสียงประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม article