dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" 5ธันวาคม 2560 article

               

 

          5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึง

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เป็นวันชาติ

3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

            ทั้งนี้ เทศบาลตำบโคกพุทรา จึงได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน"ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย การทำความสะอาด ศาสนสถาน ล้างห้องน้ำ ณ บริเวณ

ณ วัดโคกพุทรา 

          

          

          

          

          

          

          

          

               

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมเทศบาลตำบลโคกพุทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
กิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2562 article
โครงการปิดทองไหว้พระหวงพ่อเพชร ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช article
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล article
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
ประเพณีสงกรานต์ article
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย article
การประชุมสันนิบาต เทศบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
Big Clenning Day
งานประจำปี ปิดทองไหว้พระ
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ article
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"ประจำปี 2561 article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
กิจกกรรม แจกเก้าอี้สุขาพาสุข article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์ article
ขุนอินจูเนียร์เกมส์ article
กิจกรรม"สามโก้เกมส์" article
กิจกรรม จิตอาสาวันท้องถิ่นไทย article
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" article
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ article
การประชาคมแบบมีส่วนร่วม article
กิจกรรมทำบุญเทศบาล ประจำปี 2561 article
กิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" article
โครงการ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" article
ประเพณี "ลอยกระทง"
ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย article
ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม article
วางพวงมาลา" วันปิยมหาราช" article
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป article
“พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” article
งานประจำปี " ไหว้พระปิดทองหลวงพ่อเพชร" article
"ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ" article
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา article
กิจกรรม "การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" article
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ของชำร่วย article
กิจกรรม"อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ" article
กิจกรรม"นวดแผนไทย" article
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ article
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" article
โครงการ"ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" article
โครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" article
โครงการ"น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงฯ article
โครงการ"พ่นหมอกควัน" article
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" article
โครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" article
กิจกรรม"ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว" article
กิจกรรม "ไหว้ครู 2560" article
กิจกรรม"ธนาคารขยะชุมชน"
มอบรถเข็น
กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" article
การประชุมสันนิบาต article
ทำขนมไทย article
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดโคกพุทรา article
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบ้านกุ่ม article
กิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ article
กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๐ article
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
รายการ บุญ...ไม่จำกัด article
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ article
การมอบรถเข็นคนพิการ article
การออกกำลังกายวันพุธชุดกีฬา article
กิจกรรม 5 ส. article
กิจกรรมปล่อยปลา "รวมพลังแห่งความภักดี" article
ประเพณีวันลอยกระทง article