dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโคกพุทรา

1.เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

2.การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร.pdf

3.การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556.pdf

4.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

5.เทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่2).pdf

6.เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์.pdf