dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย article

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย.pdf
คู่มือประชาชน จากเทศบาลตำบลโคกพุทรา

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด article
คู่มือความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน article
โรคพิษสุนัขบ้า article