dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย article

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย.pdf
คู่มือประชาชน จากเทศบาลตำบลโคกพุทรา

การจัดการขยะในครัวเรือน article
โรคหัด (Measles)
ประชาสัมพันธ์ โรคมือ เท้า ปาก
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด article
คู่มือความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน article
โรคพิษสุนัขบ้า article