dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น

 

1.แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย.pdf

2.แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ตลาด.pdf

3.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ.pdf

4.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานด้านโยธา งานสาธารณุปโภค พื้นฐาน.pdf

5.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานด้านรายได้หรือภาษี.pdf

6.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม(เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ).pdf