dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
เกี่ยวกับเรา

                                                                                    

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลโคกพุทรา

        ประวัติความเป็นมาของตำบลโคกพุทรา 

    ตอนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีโขลงช้างจำนวนหนึ่งเดินผ่านมาที่หมู่บ้าน เดิมเรียก "บ้านพุดซา" แล้วมีกลุ่มชาวบ้านได้ออกมา คล้องช้างโขลงดังกล่าวแตช้างที่คล้องได้นั้น 
ไม่สามารถนำกลับไปที่หมู่บ้านได้ทั้งหมดทำให้มีช้างเชือกหนึ่งล้มป่วยและตายลงในที่สุด ชาวบ้านจึงนำช้างเชือกนั้นมายังที่เนินดิน เวลาต่อมาที่เนินดินได้เกิดมีต้นพุดซา ๑ ต้น ชาวบ้านจึงได้เรียกเนิน
ดังกล่าวว่า "โคกพุกซา" แล้วได้เปลี่ยนแปลงมาเป็น "โคกพุทรา"

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
เทศบาลตำบลโคกพุทรา 
    ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งเทสบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นเทศบาลตำบลโคกพุทรา ลงวันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
มีพื้นที่ ๗,๗๐๗ ไร่ หรือประมาณ ๑๒.๓๓ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอโพธิ์ทอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองประมาณ ๓ กิโลเมตร บนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ 
(สายแสวงหา-อ่างทอง) และห่างจากจังหวัดอ่างทอง ๑๒ กิโลเมตร

    อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ      
    ติดต่อกับ     หมู่ที่ ๑ , ๓ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
                                     
        หมู่ที่ ๗ , ๘ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
                                     
        หมู่ที่ ๒  ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ทิศใต้               
    ติดต่อกับ      หมู่ที่ ๑ , ๖ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
                                     
        หมู่ที่ ๖ ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันออก     
    ติดต่อกับ     หมู่ที่ ๑ , ๕ , ๖ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
                                    
        หมู่ที่ ๗ ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ      หมู่ที่  ๕ , ๖ , ๗ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

    ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
   เขตเทศบาลตำบลโคกพุทรา เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมี ๓ ฤดู คือ
ฤดูร้อน            
เริ่มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนประมาณสามเดือน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๓๑.๙๓ องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๔.๑๐ องศาเซลเซียส

ฤดูฝน             
เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนสิบปีย้อนหลังโดยเฉลี่ย ๑๐๘๓.๙๔ มิลลิเมตรต่อปี ฝนจะตกมากและชุกที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม

ฤดูหนาว          
เริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสี่เดือน เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาวระยะนี้มีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวไม่มากนัก และจะมีพัดลมจากเหนือมาใต้สลับกันเป็นระยะอากาศหนาวเย็นแต่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่ามากนัก