dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี

ประกาศใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑.pdf