dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
การออกกำลังกายวันพุธชุดกีฬา article

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมการอกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพอนามัยที่ดีอีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยที่สุด ที่ มท ๐๒๐๒.๕/ว๖๙๔๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโคกพุทราได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกพุทรา

 

3 พ.ค. 2560

                    

                    

19 เม.ย. 2560

              

              

                    

5 เม.ย. 2560

                                 

29 มี.ค. 2560

                            

 

22 มี.ค. 2560

                              

15 มี.ค. 2560

                 

8 มีนาคม 2560

                                

  

15 กุมภาพันธ์ 2560

                                   

8 กุมภาพันธ์ 2560

                      

1 กุมภาพันธ์ 2560

                        

  

             

 

25 มกราคม 2560

                    

                            

       

 

 

 

 

 

          

  

 

 
กิจกรรมเทศบาลตำบลโคกพุทรา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
ประเพณีสงกรานต์ article
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย article
การประชุมสันนิบาต เทศบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
Big Clenning Day
งานประจำปี ปิดทองไหว้พระ
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ article
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"ประจำปี 2561 article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
กิจกกรรม แจกเก้าอี้สุขาพาสุข article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์ article
ขุนอินจูเนียร์เกมส์ article
กิจกรรม"สามโก้เกมส์" article
กิจกรรม จิตอาสาวันท้องถิ่นไทย article
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" article
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ article
การประชาคมแบบมีส่วนร่วม article
กิจกรรมทำบุญเทศบาล ประจำปี 2561 article
กิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" article
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" 5ธันวาคม 2560 article
โครงการ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" article
ประเพณี "ลอยกระทง"
ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย article
ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม article
วางพวงมาลา" วันปิยมหาราช" article
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป article
“พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” article
งานประจำปี " ไหว้พระปิดทองหลวงพ่อเพชร" article
"ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ" article
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา article
กิจกรรม "การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" article
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ของชำร่วย article
กิจกรรม"อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ" article
กิจกรรม"นวดแผนไทย" article
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ article
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" article
โครงการ"ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" article
โครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" article
โครงการ"น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงฯ article
โครงการ"พ่นหมอกควัน" article
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" article
โครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" article
กิจกรรม"ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว" article
กิจกรรม "ไหว้ครู 2560" article
กิจกรรม"ธนาคารขยะชุมชน"
มอบรถเข็น
กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" article
การประชุมสันนิบาต article
ทำขนมไทย article
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดโคกพุทรา article
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบ้านกุ่ม article
กิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ article
กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๐ article
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
รายการ บุญ...ไม่จำกัด article
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ article
การมอบรถเข็นคนพิการ article
กิจกรรม 5 ส. article
กิจกรรมปล่อยปลา "รวมพลังแห่งความภักดี" article
ประเพณีวันลอยกระทง article