dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
จดหมายข่าวเทศบาล

 

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโคกพุทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

mail จดหมายข่าวไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๐.pdf

mail จดหมายข่าวไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๑ .pdf

mail จดหมายข่าวไตรมาสที ๔ ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๑.pdf

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโคกพุทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

mailจดหมายข่าวไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๕.pdf

mailจดหมายข่าวไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๐.pdf

mailจดหมายข่าวไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๐.pdf

mailจดหมายข่าวไตรมาสที่ ๔ ประจำเดือนกรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๖๐.pdf

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโคกพุทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

mailจดหมายข่าวไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๕๘.pdf

mailจดหมายข่าวไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๕๙.pdf

mailจดหมายข่าวประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๕๙.pdf

mailจดหมายข่าวไตรมาสที่ ๔ ประจำเดือนกรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๕๙.pdf

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโคกพุทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

mail จดหมายข่าวไตรามาสที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๕๘.pdf

mail จดหมายข่าวไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๕๘.pdf

mailจดหมายข่าวไตรมาสที่ ๔ ประจำเดือน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ๒๕๕๘.pdf