dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
กิจกรรมเทศบาลตำบลโคกพุทรา

 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมarticle
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร)
ประเพณีสงกรานต์article
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านกุ่ม วัดโคกพุทรา และวัดจันทราราม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยarticle
กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ วัดจันทราราม ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง
การประชุมสันนิบาต เทศบาล
การประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกพุทรา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติarticle
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Big Clenning Day
กิจกรรม Big Clenning Day
งานประจำปี ปิดทองไหว้พระ
งานประจำปี ปิดทองไหว้พระ ณ วัดจันทราราม
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุarticle
กิจกกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุ" โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกพุทรา
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"ประจำปี 2561article
กิจกกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมarticle
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกตนไม้ (ต้นทองอุไร)
กิจกกรรม แจกเก้าอี้สุขาพาสุขarticle
กิจกกรรม แจกเก้าอี้สุขาพาสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าarticle
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์article
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์
ขุนอินจูเนียร์เกมส์article
งานกีฬาสี "ขุนอินท์จูเนียร์เกมส์"
กิจกรรม"สามโก้เกมส์"article
งานกีฬาสันนิบาต "สามโก้เกมส์"
กิจกรรม จิตอาสาวันท้องถิ่นไทยarticle
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มี.ค. 2561
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"article
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกพุทรา
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์article
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โดยกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกพุทรา
การประชาคมแบบมีส่วนร่วมarticle
การประชาคมแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน ประจำปี 2561
กิจกรรมทำบุญเทศบาล ประจำปี 2561article
กิจกรรมทำบุญเทศบาล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
กิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" 5ธันวาคม 2560article
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โครงการ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"article
โครงการ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกพุทรา
ประเพณี "ลอยกระทง"
เทศบาลตำบลโคกพุทรา และประชาชนชาวตำบลโคกพุทรา ร่วมสืบสานประพณีลอยกระทงประจำปัี พ.ศ.๒๕๖๐
ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยarticle
"ด้วยความห่วงใย ใส่ใจประชาชน" นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพ่อแม่น้องชาวตำบลโคกพุทรา
ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมarticle
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลโคกพุทราและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย ได้ออกเยี่ยมและแจกกระสอบทรายให้กับผู้ที่กำลังประสพภัยน้ำท่วม ในหมู่บ้าน
วางพวงมาลา" วันปิยมหาราช"article
วันที่ ๒๓ ตุลาคม นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพืธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูปarticle
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอ่างทองวรวิหาร
“พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”article
พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]