dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
กิจกรรมเทศบาลตำบลโคกพุทรา

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติarticle
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563
กิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2562article
กิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2562
โครงการปิดทองไหว้พระหวงพ่อเพชร ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการปิดทองไหว้พระหวงพ่อเพชร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดจันทราราม
กิจกรรมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชarticle
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล article
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมarticle
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร)
ประเพณีสงกรานต์article
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านกุ่ม วัดโคกพุทรา และวัดจันทราราม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยarticle
กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ วัดจันทราราม ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง
การประชุมสันนิบาต เทศบาล
การประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกพุทรา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติarticle
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Big Clenning Day
กิจกรรม Big Clenning Day
งานประจำปี ปิดทองไหว้พระ
งานประจำปี ปิดทองไหว้พระ ณ วัดจันทราราม
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุarticle
กิจกกรรม "โรงเรียนผู้สูงอายุ" โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกพุทรา
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"ประจำปี 2561article
กิจกกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมarticle
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกตนไม้ (ต้นทองอุไร)
กิจกกรรม แจกเก้าอี้สุขาพาสุขarticle
กิจกกรรม แจกเก้าอี้สุขาพาสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าarticle
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์article
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์
ขุนอินจูเนียร์เกมส์article
งานกีฬาสี "ขุนอินท์จูเนียร์เกมส์"
กิจกรรม"สามโก้เกมส์"article
งานกีฬาสันนิบาต "สามโก้เกมส์"
กิจกรรม จิตอาสาวันท้องถิ่นไทยarticle
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มี.ค. 2561
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"article
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกพุทรา
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์article
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โดยกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกพุทรา
การประชาคมแบบมีส่วนร่วมarticle
การประชาคมแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน ประจำปี 2561
กิจกรรมทำบุญเทศบาล ประจำปี 2561article
กิจกรรมทำบุญเทศบาล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
กิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" 5ธันวาคม 2560article
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]